Web Analytics
top of page

You name it!

®

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle [K]art-it aanbiedingen van KATAR(T)SKI. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van [K]art-it. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. KATAR(T)SKI behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KATAR(T)SKI erkend.
1.4 KATAR(T)SKI garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal KATAR(T)SKI bestellingen tenminste binnen 30 dagen na betaling uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren, en wordt het reeds betaalde aankoopbedrag aan de koper terugbetaald.
2.3 Aan de leveringsplicht van KATAR(T)SKI zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KATAR(T)SKI geleverde goederen één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen zijn in Euro en vrij van btw. KATAR(T)SKI is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van de belasting. Btw is bijgevolg niet toepasselijk.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (art. 45 e.v.), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan KATAR(T)SKI heeft teruggezonden, is de koop een feit. Het herroepingsrecht vervalt als de consument de goederen in gebruik heeft genomen. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken aan KATAR(T)SKI. De koper dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de goederen bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KATAR(T)SKI er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de koper.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op goederen en heeft in geen geval betrekking op diensten door KATAR(T)SKI aangeboden.
4.3 Het herroepingrecht geldt eveneens niet voor:
•    goederen die op vraag van de consument werden geproduceerd (ook productie “on-demand” genoemd);
•    goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd (zoals maatwerk) of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
•    goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KATAR(T)SKI, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KATAR(T)SKI. KATAR(T)SKI houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacyverklaring.
5.2 KATAR(T)SKI respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie ook onze Privacyverklaring.
5.3 KATAR(T)SKI maakt soms gebruik van mailinglijsten. Elke mailing bevat instructies waarmee geadresseerden zich van dergelijke lijst kunnen verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit
6.1 KATAR(T)SKI staat er voor in dat de aangeboden goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan KATAR(T)SKI) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan KATAR(T)SKI. Verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan KATAR(T)SKI schriftelijk te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de koper door KATAR(T)SKI gegrond worden bevonden, zal KATAR(T)SKI naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KATAR(T)SKI en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen, dan wel (naar keuze van KATAR(T)SKI) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KATAR(T)SKI gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van KATAR(T)SKI voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 KATAR(T)SKI is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de koper jegens KATAR(T)SKI in gebreke is; B) de koper de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KATAR(T)SKI en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) verkeerdelijk gebruik van de goederen door de consument.
6.7 Een aanvraag tot garantie dient schriftelijk te gebeuren aan KATAR(T)SKI met een duidelijke omschrijving en foto's van de klacht. KATAR(T)SKI zal de aanvraag tot garantie beoordelen en eventueel bijkomende inlichtingen vragen. De terugzending van goederen onder garantie dienen te gebeuren op kosten van de consument.
6.8 KATAR(T)SKI zal de teruggestuurde goederen inspecteren en de consument inlichten over aanvaarding. Eventuele kosten voor herstelling buiten garantie zullen aan de consument medegedeeld worden.

 

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt KATAR(T)SKI zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KATAR(T)SKI slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van KATAR(T)SKI gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 KATAR(T)SKI kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen KATAR(T)SKI en de koper komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KATAR(T)SKI op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 KATAR(T)SKI behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de websites van KATAR(T)SKI gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht
10.1 KATAR(T)SKI is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KATAR(T)SKI alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 KATAR(T)SKI behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KATAR(T)SKI gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien KATAR(T)SKI bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid
11.1 KATAR(T)SKI kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook die ontstaat of ontstaan is, wanneer dan ook, door verkeerd gebruik van de goederen en evenmin door gebrekkig of verkeerd gebruik van de door de goederen gecreëerde of samengestelde producten. KATAR(T)SKI kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor een gebrekkig, niet of onvoldoende functioneren van een door de koper zelf met de goederen gecreëerd product of onderdeel, welk dan ook.

 

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de koper, de exclusieve eigendom van KATAR(T)SKI.
12.1 Eigendom van alle door KATAR(T)SKI aan de koper verkochte en geleverde goederen blijft bij KATAR(T)SKI zolang de koper de vorderingen van KATAR(T)SKI uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van KATAR(T)SKI wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
12.2 De door KATAR(T)SKI geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KATAR(T)SKI of een door KATAR(T)SKI aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KATAR(T)SKI haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van KATAR(T)SKI te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht KATAR(T)SKI zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KATAR(T)SKI.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KATAR(T)SKI en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oudenaarde, Oost Vlaanderen, België kennis, tenzij KATAR(T)SKI er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


Deze Algemene Voorwaarden werden het laatst aangepast op 01/10/2019.

[K]art-it is een geregistreerd product.  [K]art-it is a registered product.
© 2019-2022, KATAR(T)SKI  |  Voorwaarden  |  Privacy & Cookies

bottom of page