ALGEMEEN

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING EN STARTDATUM

 • Iedereen die (privé) muzieklessen wil volgen bij MUZeKA kan dat per e-mail doorgeven; MUZeKA zal daarna contact opnemen om verder af te stemmen omtrent aanpak, inhoud en mogelijkheden.

 • Bij MUZeKA geldt geen vaste startdatum; nieuwe cursisten kunnen starten zodra een plaats beschikbaar komt, het ganse jaar door.

 • Het aantal plaatsen is weliswaar beperkt, waardoor de planning meestal volgeboekt is en er met een wachtlijst wordt gewerkt; wie dat wenst kan worden opgenomen op de wachtlijst, en zal gecontacteerd worden zodra een plaats beschikbaar komt.

 

FREKWENTIE

 • De muzieklessen van MUZeKA gaan door op wekelijkse basis (o.w.v. de continuïteit in het leerproces).

 • Wanneer een lesmoment wegvalt, zal (wanneer de planning dat toelaat) een inhaalles worden voorgesteld, om de lessen zoveel mogelijk op wekelijkse basis te houden.

 

BEURTENKAART

 • MUZeKA werkt met een beurtenkaartsysteem (i.p.v. een abonnement); in geval van ziekte, onvoorziene omstandigheden en/of noodgevallen gaat dus geen beurt verloren. Onverwachts een terrasje doen of 'gewoon eens een dagje overslaan', vallen daar helaas niet onder.

 • De beurtenkaart is persoonlijk (op naam) en kan niet worden doorgegeven of overgedragen worden aan derden.

 • De beurtenkaarten worden bijgehouden bij MUZeKA, zodat ze niet verloren gaan of vergeten worden; enkel in geval van muziekles op verplaatsing, wordt de beurtenkaart door de cursist bijgehouden.

 • Een beurtenkaart blijft 3,5 maanden geldig, vanaf de datum van ingebruikname (de zomervakantie wordt hierbij niet meegeteld).

 • De beurtenkaart dient ten laatste betaald te worden op het moment dat ze in gebruik wordt genomen; het bedrag van de beurtenkaart is in elk geval verschuldigd zodra de eerste les op de beurtenkaart plaatsvindt.

 • Om misverstanden i.v.m. wel/niet uitgevoerde elektronische betalingen te vermijden, vragen wij om elektronische betalingen minstens één week op voorhand uit te voeren.

 • Begonnen en/of vervallen beurtenkaarten worden niet terugbetaald.

LES BIJ MUZeKA

 • Aan de cursisten die les volgen bij MUZeKA wordt gevraagd om op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn; schuiven met de planning is immers niet mogelijk.

 • Tijdens de les is enkel de cursist aanwezig (uitgezonderd bij aaneensluitende lessen van cursisten uit hetzelfde gezin). Tijdens de eerste les kan hierop uiteraard een uitzondering worden gemaakt, en kan iemand van de ouders de les meevolgen.

 • Bij aankomst en ophalen mag gewoon aangebeld worden. Kinderen blijven sowieso altijd binnen wachten tot iemand van de ouders (of hun aangestelden) ze komt ophalen.

 • Het maken van geluids-, foto- en/of video-opnames is niet toegestaan o.w.v. privacyredenen.

LES OP VERPLAATSING

 • Aan de cursisten die les volgen op verplaatsing wordt gevraagd om op het overeengekomen tijdstip beschikbaar te zijn, doch rekening te houden met een speling van ±15 min (door bv. onvoorziene verkeersproblemen); bij grotere vertragingen wordt de cursist telefonisch op de hoogte gebracht.

 • De les op verplaatsing gaat bij voorkeur door op een rustige plaats (i.v.m. concentratie van zowel lesgever als cursist) en wordt enkel gevolgd door (betalende) cursisten; het is niet de bedoeling dat niet-cursisten mee aanschuiven.

 • Bij les op verplaatsing wordt een extra verplaatsingskost gerekend, die op voorhand gecommuniceerd wordt.

 • De verplaatsingskost wordt cash betaald bij elke les, of in één keer bij aankoop van een nieuwe beurtenkaart.

 • Het maken van geluids-, foto- en/of video-opnames is niet toegestaan o.w.v. privacyredenen.

DUUR EN STOPZETTING

 • Beurtenkaarten worden automatisch verlengd, tenzij de cursist tijdig heeft aangegeven om de muzieklessen te willen stopzetten.

 • Bij stopzetting van de muzieklessen vraagt MUZeKA om dit minstens 2 weken op voorhand (bij voorkeur per mail) aan te geven, zodat tijdig een nieuwe cursist kan worden ingepland.

 • Bij laattijdige stopzetting gaat de cursist er mee akkoord dat MUZeKA 2 extra lessen aanrekent, die uiteraard nog gevolgd kunnen worden.

INHAALLES

 • MUZeKA stelt vrijgekomen lesmomenten ter beschikking van cursisten die gebruik willen maken van een extra les of een inhaalles.

 • Cursisten die op de hoogte wensen gehouden te worden van vrijgekomen lesmomenten kunnen dat per email laten weten.

AFMELDEN EN AFWEZIGHEID

 • MUZeKA begrijpt dat het kan gebeuren dat een cursist uitzonderlijk een les moet overslaan en vraagt in dat geval om dat minstens 1 dag op voorhand te melden (bij voorkeur eerder, zodra de afwezigheid gekend is).

 • Voor zover de planning dat toelaat, zal een inhaalles worden voorgesteld, om de lessen zoveel mogelijk op wekelijkse basis te houden.

 • Afwezigheden die niet of last-minute (minder dan 4u op voorhand) worden gemeld zullen worden aangetekend op de beurtenkaart, meer bepaald om volgende redenen:

  • Individuele muzieklessen vragen wekelijks de nodige voorbereiding en organisatie langs kant van MUZeKA, ook wanneer een cursist zich niet of last-minute afmeldt.

  • Bij niet of last-minute afmelding kan MUZeKA onmogelijk nog een andere cursist inplannen en gaat het lesmoment, maar ook de mogelijkheid tot het inplannen van een extra of inhaalles voor een andere cursist, verloren.

 • Wanneer een cursist regelmatig lessen overslaat of voor een langere periode afwezig is, is het MUZeKA toegestaan om verschuivingen in de planning door te voeren, of om hem/haar niet langer op te nemen in de planning.

COMMUNICATIE

 • De communicatie gebeurt bij voorkeur per e-mail; tijdens de muzieklessen kunnen immers geen telefonische oproepen worden behandeld.

 • In geval van afwezigheid wordt gevraagd om dat ook steeds per SMS te melden.

AKKOORD

 • Elke cursist die les volgt bij MUZeKA, of zijn/haar ouder(s) in geval de cursist minderjarig is, gaat akkoord met deze specifieke voorwaarden.

WIJZIGINGEN

 • KATAR(T)SKI behoudt zich steeds het recht voor om deze Specifieke Voorwaarden te wijzigingen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

 • Deze Specifieke Voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 20/11/2018.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info op info @ muzeka . be

© 2014-2019, MUZeKA | een dienst van KATAR(T)SKI | Voorwaarden, Privacy & Cookies