Web Analytics
top of page

K A T A R ( T ) S K I

S t a m p k o t s t r a a t   4

9 7 5 0   Z i n g e m

B E   0 5 6 0 . 7 6 8 . 5 7 9

i n f o @ k a t a r t s k i . b e

+ 3 2 ( 0 ) 4 9 7 5 9 6 7 0 8

Privacyverklaring KATAR(T)SKI

1. Algemeen

 

KATAR(T)SKI stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u in contact treedt met ons.

2. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Vraag om informatie

 

Wanneer u aan KATAR(T)SKI informatie vraagt betreffende onze diensten en/of producten - hetzij schriftelijk, hetzij mondeling - dan worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt om u de gevraagde informatie te bezorgen, alsook voor de verdere opvolging van uw vraag.

 

Aankoop van een product/dienst

 

Wanneer u bij KATAR(T)SKI een product en/of dienst aankoopt, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de daaraan gerelateerde administratieve doeleinden, alsook om u als klant verder te informeren omtrent nieuwe producten/diensten, geplande evenementen en/of speciale acties voor klanten.

 

Gebruik van een gratis dienst

 

Wanneer u gebruik maakt van een door KATAR(T)SKI aangeboden gratis dienst (vb nieuwsbrief), dan worden de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt voor de correcte uitvoering van de betreffende dienst.

 

Op geautomatiseerde wijze verkregen gegevens

Bepaalde gegevens kunnen op geautomatiseerde wijze worden verkregen, bv wanneer gebruik wordt gemaakt van online dienst(en). Deze gegevens hebben een louter statistisch karakter (vb om het aantal bezoekers op een website of het aantal actieve lezers van een nieuwsbrief te raadplegen).

 

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en/of bijgehouden?

 

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt en/of bijgehouden:

  • naam

  • voornaam

  • email

  • adres

  • telefoon- en/of gsm-nummer

  • bedrijfsnaam (indien van toepassing)

  • btw-nummer (indien van toepassing)

 

Deze gegevens worden minstens zolang bewaard totdat de wettelijke bewaarplicht verstreken is, of tot zolang ze nodig zijn voor de uitvoering van de eraan gerelateerde dienstverlening.

4. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

KATAR(T)SKI geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Enkel wanneer wij gebruik maken van een externe online dienst, worden de door u verstrekte gegevens bij de betreffende aanbieder van die dienst bewaard (bv MailChimp in geval van nieuwsbrieven). Dit gebeurt nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming (vb uw registratie voor een nieuwsbrief). Daarbij kan u kan op elk moment zelf beslissen om niet langer gebruik te maken van de betreffende dienst.

 

5. Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

 

U hebt het recht om, op basis van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, met een bewijs van uw identiteit, kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn, uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan te beperken of verbieden indien u ze niet noodzakelijk acht.

Tenzij KATAR(T)SKI wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens bij te houden, dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden, zullen wij alles in het werk stellen om aan uw vraag te voldoen.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

KATAR(T)SKI neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. We zorgen ervoor dat alle informatie op een veilige locatie wordt opgeslagen.

 

Het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden valt onder uw verantwoordelijkheid. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen.

7. Waar kan ik terecht voor vragen, opmerkingen en/of klachten?

KATAR(T)SKI met maatschappelijke zetel te Stampkotstraat 4, 9750 Zingem, is verantwoordelijk voor dit privacybeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het hierboven vermelde e-mailadres.

8. Wijzigingen

KATAR(T)SKI behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/05/2018.

bottom of page