KATAR(T)SKI (afgeleid van het Griekse kátharsis) is het artistieke werk van de Belgische schilder, componist en schrijver I.D. (Roeselare, 1973) uit Zingem, Oost-Vlaanderen.

"En dan opeens is er die aanhoudende stroom van gedachten. Als ongeduldige woorden die zich schaamteloos aan mij opdringen, op zoek naar klank, een klankbord. Een nieuw werk komt tot leven. Dan móet ik stilstaan. In vraag stellen. Rondtasten. Dieper graven. Raken en geraakt worden. Kwetsen als het moet. Iémand moet het doen."

"Het werk is er al lang, nog vóór het aan de muur hangt of op de kast staat. Ik moet het alleen nog helpen om geboren te worden, om de weg naar de juiste materialen te vinden."

"Elk doek, elk beeld, elke titel, de woorden en de muziek, het zijn slechts de stukjes van een ongelegde puzzel. Mijn teksten en gedichten, mijn muzikale gedachten, het zijn louter sluipwegen die leiden naar een beter begrip van de kern van mijn werk."

"Kunst is voorbij lopen, dan plots blijven staan. Het hoofd schuin houden. Aarzelend verder gaan. Achterom kijken. Vastklampen, niet meer los laten. Kunst is wakker houden."

  

I.D. leeft van zijn kunst.  Of beter, kunst houdt hem in leven.  Zijn werk wordt - meestal multimediaal - tentoongesteld op publieke locaties in binnen- en buitenland, en was eerder te zien op TV, en in enkele vooraanstaande (internationale) publicaties. In 2019 presenteerde hij in samenwerking met Sabam for Culture zijn multimediaproject in Kopenhagen. Zijn muziek - de soundtracks bij zijn kunstwerken - is beschikbaar op SpotifySoundCloud, iTunes, Apple Music, Amazon, Tidal en Deezer. I.D. is de bedenker en producent van [K]art-it ®.

"Wat wéét jij veel
Maar wat ik níet weet
Is veel groter

Wat ik wél weet
Doet er al lang niet meer toe

Slechts wat ik nog wíl weten
Zet mij in beweging"

I.D.

KATAR(T)SKI (derived from the Greek kátharsis) is the artistic work of the Belgian painter, composer and writer I.D. (Roeselare, 1973) from Zingem, East-Flanders.

"And then suddenly there is that flow of thoughts that doesn't seem to come to an end. Like impatient words that shamelessly impose themselves on me, looking for sound, a sounding board. A new work comes to life. Then I must stand still. Start questioning. Grope around. Dig deeper. Move and be moved. Hurt if necessary. Someone has to."

"The artwork is already there, long before it sticks to the wall or lays on the sideboard. I just need to help it to come to life, to find the way to the right materials."

"Every canvas, every work of art, each title, phrase or composition, they are merely the pieces of an unlabeled puzzle. My lyrics and poems, my musical thoughts, they are just shortcuts that lead to a better understanding of the core of my work."

"Art is passing by, yet suddenly coming to a halt. Tilting the head. Walking on, yet hesitating. Looking back. Holding on tight, not letting go. Art is keeping awake."

  

I.D. lives from his art.  Or more precise, art keeps him alive.  His work is exhibited in public locations in Belgium and abroad - mostly in a multimedia format, and was seen previously on television, and in a number of leading (international) publications. In 2019 he presented his multimedia project in Copenhagen in cooperation with Sabam for Culture. His music  - the soundtracks to his artwork - is available on Spotify, SoundCloudiTunes, Apple Music, Amazon, Tidal and Deezer.

I.D. is the inventor and producer of [K]art-it ®.

"We could easily be
as fragile as snow
when sun comes in
and melts our heart"


I.D.