Web Analytics
top of page

piano- en gitaarles voor jong en oud(er) 

Music Room

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING

 • Iedereen die (privé) muzieklessen wil volgen bij MUZeKA kan dat per e-mail doorgeven; MUZeKA zal daarna contact opnemen om verder af te stemmen omtrent aanpak, inhoud en mogelijkheden.

 • Een inschijving is persoonlijk (op naam), en kan niet overgedragen worden aan derden (ook niet aan familieleden) omdat elk parcours (en dus ook de voorbereiding) verschillend is.

STARTDATUM

 • Bij MUZeKA geldt geen vaste startdatum; nieuwe cursisten kunnen starten zodra een plaats beschikbaar komt, het ganse jaar door.

 • Het aantal plaatsen is echter beperkt, waardoor de planning meestal volgeboekt is en er met een wachtlijst wordt gewerkt; wie dat wenst kan worden opgenomen op de wachtlijst, en zal gecontacteerd worden zodra een plaats beschikbaar komt.

FREKWENTIE EN DUUR

 • De muzieklessen gaan door op wekelijkse basis (o.w.v. de continuïteit in het leerproces). Eén les duurt 30 minuten.

 • MUZeKA werkt met aansluitende lesperiodes van 10 opeenvolgende weken, waarbij feestdagen en (grote) vakantieperiodes niet worden meegeteld (behalve wanneer de cursist in een vakantieperiode toch les wenst te volgen).

 • De lesdata worden per mail gecommuniceerd bij aanvang van elke lesperiode.

 • Inschrijvingen worden automatisch verlengd met een aansluitende lesperiode, zodat de lessen ononderbroken blijven doorlopen.

 • Bij stopzetting zal de cursist dit minstens 2 weken vóór afloop van de lopende lesperiode per mail doorgeven, zodat tijdig een nieuwe cursist kan worden ingepland (van op de wachtlijst).

 • Bij laattijdige stopzetting gaat de cursist er mee akkoord dat 2 extra lessen worden aangerekend, die uiteraard nog gevolgd kunnen worden.

BETALING

 • De betaling gebeurt steeds per lesperiode.

 • Een lesperiode dient ten laatste betaald te zijn bij aanvang van de eerste les ervan. 

 • Om misverstanden i.v.m. wel/niet uitgevoerde elektronische betalingen te vermijden, vraagt MUZeKA om elektronische betalingen minstens één week op voorhand uit te voeren.

 • Begonnen lesperiodes worden niet terugbetaald, behalve wanneer MUZeKA beslist om de lessen definitief stop te zetten.

T.g.v. de corona-maatregelen kunnen de lessen vanaf december 2020 (voorlopig) enkel online doorgaan.

LES BIJ MUZeKA

 • Bij het volgen van les bij MUZeKA worden de op dat moment geldende coronamaatregelen strikt opgevolgd.

 • Aan de cursisten wordt gevraagd om op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn; schuiven met de planning is immers niet mogelijk.

 • De cursist belt op het afgesproken uur aan, of komt binnen wanneer de vorige cursist buiten komt.

 • Tijdens de les is enkel de cursist aanwezig. Enkel bij de eerste is een uitzondering mogelijk, en kan één ouder de les mee volgen (eveneens met mondmasker).

 • Na afloop van de les blijven kinderen sowieso altijd binnen wachten tot iemand van de ouders (of hun aangestelden) ze komen ophalen.

 • Het maken van geluids-, foto- en/of video-opnames is niet toegestaan o.w.v. privacyredenen.

LES OP VERPLAATSING

 • Bij het volgen van les op verplaatsing worden de op dat moment geldende coronamaatregelen strikt opgevolgd.

 • Aan de cursisten wordt gevraagd om op het overeengekomen tijdstip beschikbaar te zijn, doch rekening te houden met een speling van ±15 minuten (door bv. onvoorziene verkeersproblemen); bij grotere vertragingen wordt de cursist telefonisch op de hoogte gebracht.

 • Les op verplaatsing gaat door op een rustige plaats (i.v.m. concentratie van zowel cursist als lesgever) en wordt enkel gevolgd door (ingeschreven) cursisten; het is niet de bedoeling dat niet-cursisten en/of familie of vrienden mee aanschuiven.

 • Bij les op verplaatsing wordt een verplaatsingskost aangerekend (o.b.v. afstand). Deze wordt mee met het inschrijvingsgeld of bij aanvang van de les betaald.

 • Het maken van geluids-, foto- en/of video-opnames is niet toegestaan o.w.v. privacyredenen.

ONLINE LES

 • De online lessen gaan door via Zoom (meer info op http://zoom.us); de cursist ontvangt op voorhand een uitnodiging met alle gegevens die nodig zijn om in te loggen.

 • Aan de cursisten wordt gevraagd om op het overeengekomen tijdstip beschikbaar te zijn; schuiven met de planning is immers niet mogelijk.

 • Online les gaat door op een rustige plaats (i.v.m. concentratie van zowel cursist als lesgever) en wordt enkel gevolgd door (ingeschreven) cursisten; ook bij online lessen is het niet de bedoeling dat niet-cursisten en/of familie of vrienden mee aanschuiven.

 • Het maken van geluids-, foto- en/of video-opnames is niet toegestaan o.w.v. privacyredenen; de mogelijkheid tot het maken van opnames via Zoom is bijgevolg uitgeschakeld, zowel bij de lesgever als bij de cursist.

INHAALLES OF EXTRA LES

 • MUZeKA stelt vrijgekomen lesmomenten ter beschikking van cursisten die gebruik willen maken van een extra les of inhaalles.

 • Cursisten die op de hoogte wensen gehouden te worden van vrijgekomen lesmomenten kunnen dat per email aangeven.

AFMELDEN EN AFWEZIGHEID

 • MUZeKA vraagt om geplande afwezigheden minstens 1 dag op voorhand te melden (of in elk geval zodra de afwezigheid gekend is), meer bepaald om volgende redenen:

  • Individuele muzieklessen vragen wekelijks de nodige tijd en voorbereiding en organisatie langs kant van MUZeKA, ook wanneer een cursist zich niet of last-minute afmeldt.

  • Bij niet of last-minute afmelding kan MUZeKA onmogelijk nog een andere cursist inplannen en gaat het lesmoment, maar ook de mogelijkheid tot het inplannen van een extra les of inhaalles voor een andere cursist, verloren.

 • Wanneer van MUZeKA uit een lesmoment wegvalt, wordt een vervangend lesmoment voorgesteld als de planning dat toelaat. Zoniet schuift de einddatum van de lesperiode mee op.

 • Afmeldingen door de cursist kunnen eventueel ingehaald worden op een vrijgekomen lesmoment tijdens dezelfde lesweek (volgens beschikbaarheid; zie ook inhaalles of extra les). 'Eens een les overslaan' betekent dus niet dat de einddatum van de lopende lesperiode mee opschuift.

 • Wanneer een cursist regelmatig lessen overslaat of voor een langere periode afwezig is, is het MUZeKA toegestaan om verschuivingen in de planning door te voeren, of om hem/haar niet langer op te nemen in de planning na afloop van de lesperiode.

COMMUNICATIE

 • De communicatie gebeurt bij voorkeur per e-mail; tijdens de muzieklessen kunnen immers geen telefonische oproepen worden behandeld.

 • In geval van afwezigheid wordt gevraagd om dat ook steeds per SMS te melden.

AKKOORD

 • Elke cursist die les volgt bij MUZeKA, of zijn/haar ouder(s) in geval de cursist minderjarig is, gaat akkoord met bovenstaande specifieke voorwaarden.

WIJZIGINGEN

 • KATAR(T)SKI behoudt zich steeds het recht voor om de Specifieke Voorwaarden te wijzigingen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

 • De Specifieke Voorwaarden werden het laatst aangepast op 10/12/2020.

Teacher Giving Guitar Lessons
Piano Keys

Meer info op info @ muzeka . be !

© 2014-2021, MUZeKA | een dienst van KATAR(T)SKI | Voorwaarden, Privacy & Cookies

   

bottom of page