Web Analytics
top of page

piano- en gitaarles voor jong en oud(er) 

ALGEMEEN

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING EN STARTDATUM

 • Iedereen die (privé) muzieklessen wil volgen bij MUZeKA kan dat per e-mail doorgeven; MUZeKA zal daarna contact opnemen om verder af te stemmen omtrent aanpak, inhoud en mogelijkheden.

 • Bij MUZeKA geldt geen vaste startdatum; nieuwe cursisten kunnen starten zodra een plaats beschikbaar komt, het ganse jaar door.

 • Het aantal plaatsen is weliswaar beperkt, waardoor de planning meestal volgeboekt is en er met een wachtlijst wordt gewerkt; wie dat wenst kan worden opgenomen op de wachtlijst, en zal gecontacteerd worden zodra een plaats beschikbaar komt.

FREKWENTIE

 • De muzieklessen van MUZeKA gaan door op wekelijkse basis (o.w.v. de continuïteit in het leerproces).

 • Wanneer vanuit MUZeKA een lesmoment wegvalt, zal (als de planning dat toelaat) een inhaalles worden voorgesteld, om de lessen op wekelijkse basis te houden.

BEURTENKAART

 • MUZeKA werkt met een beurtenkaartsysteem (10 beurten) om geen tijd te verliezen met betalingen tijdens de les.

 • De beurtenkaart is persoonlijk (op naam) en kan niet worden doorgegeven of overgedragen aan derden (ook niet aan familieleden).

 • De beurtenkaarten worden bijgehouden door MUZeKA, zodat ze niet verloren gaan of vergeten worden; enkel in geval van muziekles op verplaatsing, kan de beurtenkaart door de cursist worden bijgehouden.

 • Een beurtenkaart blijft 3,5 maanden geldig, vanaf de datum van ingebruikname (de zomervakantie wordt hierbij niet meegeteld).

 • Wanneer vanuit MUZeKA een lesmoment wegvalt, gaat geen beurt verloren.

 • De beurtenkaart dient ten laatste betaald te worden op het moment dat ze in gebruik wordt genomen; het bedrag van de beurtenkaart is in elk geval verschuldigd zodra de eerste les op de beurtenkaart plaatsvindt.

 • Om misverstanden i.v.m. wel/niet uitgevoerde elektronische betalingen te vermijden, vragen wij om elektronische betalingen minstens één week op voorhand uit te voeren.

 • Begonnen en/of vervallen beurtenkaarten worden niet terugbetaald.

LES BIJ MUZeKA

T.g.v. de corona-maatregelen biedt MUZeKA vanaf juni 2020 enkel nog les op verplaatsing aan. Voor de lessen bij MUZeKA werden noodgedwongen enkele aanpassingen doorgevoerd.

 • Cursisten die les volgen bij MUZeKA wordt gevraagd om op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn; schuiven met de planning is immers niet mogelijk.

 • Tijdens de les is enkel de cursist aanwezig. Tijdens de eerste les kan hierop een uitzondering worden gemaakt, en kan één ouder (of aangestelde) de les meevolgen.

 • De cursist belt op het afgesproken uur aan, of komt binnen wanneer de vorige cursist buiten komt.

 • Na afloop van de les blijven kinderen sowieso altijd binnen wachten tot iemand van de ouders (of hun aangestelden) ze komt ophalen.

 • Het maken van geluids-, foto- en/of video-opnames is niet toegestaan o.w.v. privacyredenen.

LES OP VERPLAATSING

 • Cursisten die les volgen op verplaatsing wordt gevraagd om op het overeengekomen tijdstip beschikbaar te zijn, doch rekening te houden met een speling van ±15 min (door bv. onvoorziene verkeersproblemen); bij grotere vertragingen wordt de cursist telefonisch op de hoogte gebracht.

 • Les op verplaatsing gaat bij voorkeur door op een rustige plaats (i.v.m. concentratie van zowel lesgever als cursist) en wordt enkel gevolgd door (betalende) cursisten; het is niet de bedoeling dat niet-cursisten mee aanschuiven.

 • Bij les op verplaatsing wordt een verplaatsingskost gerekend (o.b.v. afstand) die op voorhand gecommuniceerd wordt.

 • De verplaatsingskost ligt cash klaar bij elke les, of wordt in één keer betaald bij aankoop van een nieuwe beurtenkaart.

 • Het maken van geluids-, foto- en/of video-opnames is niet toegestaan o.w.v. privacyredenen.

DUUR EN STOPZETTING

 • Beurtenkaarten worden automatisch verlengd, tenzij de cursist tijdig heeft aangegeven om de muzieklessen te willen stopzetten.

 • Bij stopzetting van de muzieklessen vraagt MUZeKA om dit minstens 2 weken op voorhand (bij voorkeur per mail) aan te geven, zodat een nieuwe cursist kan worden ingepland.

 • Bij laattijdige stopzetting gaat de cursist er mee akkoord dat MUZeKA 2 extra lessen aanrekent, die uiteraard nog gevolgd kunnen worden.

INHAALLES

 • MUZeKA stelt vrijgekomen lesmomenten ter beschikking van cursisten die gebruik willen maken van een extra les of een inhaalles.

 • Cursisten die op de hoogte wensen gehouden te worden van vrijgekomen lesmomenten kunnen dat per email aangeven.

AFMELDEN EN AFWEZIGHEID

 • MUZeKA vraagt om geplande afwezigheden minstens 1 dag op voorhand te melden (bij voorkeur zodra de afwezigheid gekend is).

 • Enkel in geval van ziekte, ernstige onvoorziene omstandigheden en/of noodgevallen zal geen beurt worden aangerekend (in tegenstelling tot bij een abonnement wel het geval is). Een BBQ organiseren, een terrasje doen of 'eens een weekje overslaan', vallen daar helaas niet onder.

 • Wanneer vanuit MUZeKA een lesmoment wegvalt, gaat geen beurt verloren.

 • Als de planning dat toelaat, zal een inhaalles worden voorgesteld, om de lessen op wekelijkse basis te houden.

 • Afwezigheden die niet of last-minute (minder dan 4u op voorhand) worden gemeld worden sowieso aangetekend op de beurtenkaart, meer bepaald om volgende redenen:

  • Individuele muzieklessen vragen wekelijks de nodige tijd en voorbereiding en organisatie langs kant van MUZeKA, ook wanneer een cursist zich niet of last-minute afmeldt.

  • Bij niet of last-minute afmelding kan MUZeKA onmogelijk nog een andere cursist inplannen en gaat het lesmoment, maar ook de mogelijkheid tot het inplannen van een extra of inhaalles voor een andere cursist, verloren.

 • Wanneer een cursist regelmatig lessen overslaat of voor een langere periode afwezig is, is het MUZeKA toegestaan om verschuivingen in de planning door te voeren, of om hem/haar niet langer op te nemen in de planning wanneer de beurtenkaart is komen te vervallen.

COMMUNICATIE

 • De communicatie gebeurt bij voorkeur per e-mail; tijdens de muzieklessen kunnen immers geen telefonische oproepen worden behandeld.

 • In geval van afwezigheid wordt gevraagd om dat ook steeds per SMS te melden.

AKKOORD

 • Elke cursist die les volgt bij MUZeKA, of zijn/haar ouder(s) in geval de cursist minderjarig is, gaat akkoord met deze specifieke voorwaarden.

WIJZIGINGEN

 • KATAR(T)SKI behoudt zich steeds het recht voor om deze Specifieke Voorwaarden te wijzigingen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

 • Deze Specifieke Voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 25/08/2020. Sinds 30/09/2020 zijn de nieuwe Specifieke Voorwaarden van kracht.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info op info @ muzeka . be

© 2014-2020, MUZeKA | een dienst van KATAR(T)SKI | Voorwaarden, Privacy & Cookies

bottom of page